Studia ekonomiczne - jak ukończyć je z pozytywnym wynikiem?

Ekonomia ma na celu analizę i dokonywanie opisów produkcji, dystrybucji i konsumpcji rzadkich towarów i usług. Ekonomia jest uważana za naukę społeczną, ponieważ wyjaśnia zachowanie jednostek, grup i organizacji. Jednak w odróżnieniu od wielu nauk społecznych, ekonomia w dużym stopniu opiera się na matematyce i statystyce. Ekonomia jest również jednym z najtrudniejszych przedmiotów dla uczniów. Jednak mimo to studia ekonomiczne cieszą się ogromnym powodzeniem.

Na studiach ekonomicznych istnieją cztery poziomu, które studenci muszą w pełni opanować, aby osiągnąć sukces. Należą do nich:

rachunkowość

Wiedza

Pierwszym poziomem osiągnięć akademickich w nauce ekonomii jest wiedza. Zdobywanie wiedzy polega na uczeniu się i zapamiętywaniu określonych materiałów, w tym faktów, definicji i wyjaśnień. Jest ona podstawą uczenia się i jest wymagana w celu osiągnięcia postępów w nauce.

Zrozumienie

Drugim poziomem w nauce ekonomii jest zrozumienie. Tam, gdzie wiedza koncentruje się na pozyskiwaniu materiału, zrozumienie koncentruje się na zrozumieniu znaczenia materiału. Ekonomia wymaga zrozumienia poprzez przekształcanie materiału z jednej formy w inną (np. słowa w liczby), interpretacja materiału oraz szacowanie tendencji (np. przewidywanie przyszłych skutków i implikacji).

Zastosowanie

Trzecie jest zastosowanie. Po zdobyciu wiedzy i zrozumieniu pojęć ekonomicznych, zasad, praw i teorii oczekuje się, że uczeń na studiach ekonomicznych będzie wykorzystywać i stosować materiał w rzeczywistych sytuacjach.

Analiza

Analiza jest czwartym i ostatnim poziomem w odniesieniu do studiów ekonomicznych. Analiza jest zdolnością do rozkładu materiału (w tym teorii ekonomii) na poszczególne jego komponenty, aby lepiej zrozumieć ogólną strukturę organizacyjną. Analiza zazwyczaj wiąże się z identyfikacją części, zrozumieniem relacji między częściami oraz umiejętnością identyfikacji zasad organizacyjnych, oraz praw, których to dotyczy.

Nawet jeśli ekonomia jest nauką społeczną, może być równie trudna i wymagająca jak każdy z przedmiotów akademickich, w tym matematyka, chemia itp. Dobre wyniki na studiach ekonomicznych wymagają czasu, poświęcenia i wypracowania dobrych nawyków. Poniżej przedstawiono techniki i zwyczaje potrzebne do osiągnięcia sukcesu w nauce ekonomii.

Czytając tekst dla zrozumienia. Zacznij od poświęcenia 10-15 minut na przeczytanie dowolnego szkicu lub streszczenia dołączonego do przypisanego rozdziału. Spróbuj zidentyfikować i zapamiętać główne punkty rozdziału. Następnie przeczytaj wstęp. Wstęp zazwyczaj zawiera krótkie streszczenie poruszanych tematów i listę celów rozdziału. Przeczytaj każdy temat po kolei. Upewnij się, że rozumiesz relacje między poszczególnymi tematami w rozdziale.

Po przeczytaniu każdego tematu powinieneś być w stanie zapamiętać temat i ważne terminy, zrozumieć prezentowany materiał, odnieść odpowiednie terminy do siebie i odnieść każdy temat do innych tematów poruszonych w rozdziale.

Ekonomia jest kierunkiem tak wymagającym, że nie można pozwolić sobie na opuszczenie zajęć. Wiele informacji potrzebnych do ukończenia studiów pochodzi bezpośrednio od profesora.

Ekonomia jest bardzo podobna do matematyki, ponieważ jest to przedmiot nabyty w sposób skumulowany. Zrozumienie ekonomii wymaga regularnego uczenia się. Jeśli pozostaniesz w tyle w nauce, coraz trudniej będzie Ci opanować nowe materiały, które będą wprowadzane i omawiane. Więc, jak widzisz studia ekonomiczne to nie łatwa sprawa, lecz korzyści z nich wynikające są bardzo opłacalne.

Po prostu nie ma czasu, aby zapisać wszystko, co mówi profesor podczas wykładu, koncentrując się na zrozumieniu sensu jego słów. Notatki, które będziesz robić na studiach, nie powinny zawierać wszystkiego, co mówi Twój wykładowca. Nie powinny one zawierać definicji i pojęć, które już rozumiesz lub które są szczegółowo opisane w tekście. Twoje notatki powinny uzupełniać to, czego nauczyłeś się już z własnych badań i wyjaśniać wszystko, czego do końca nie rozumiesz. Bądź bardzo wybiórczy w tym, co zawierasz w swoich adnotacjach.